כללי והצהרת המשתמש

תקנון ותנאי שימוש

כללי והצהרת המשתמש

כללי והצהרת המשתמש אביב שירותים דיגיטליים (עוסק מורשה 205987035) (“אנו”, “החברה”, “אביב שירותים דיגיטליים”) מקדמת בברכה את כלל לקוחותיה (“המשתמש” ו/או“אתה”), וביניהם את משתמשי אתר האינטרנט (WWW.NITOK.CO.IL) ודף הפייסבוק ו/או כל דרך התקשרות אחרת. האתר ודף הפיסבוק נועד על מנת לסייע טכנית בהליכים בירוקרטים שונים ולהנגיש הליכים בירוקרטים כלל האפשר. יובהר, השירות שאנו מספקים אינו שירות משפטי ואינו יכול להוות תחליף ליעוץ משפטי ככל שמתעורר צורך לשירות משפטי. המידע הניתן למשתמש או השירות בפועל הינו טכני בלבד ואינו מהווה יעוץ או חוות דעת משפטית. בקבלתך את השירותים מהחברה אתה מצהיר (1) שידוע לך והנך מסכים שהשימוש בשירותים הינם באחריות הבלעדית של המשתמש והחברה אינה אחראית לתוצאות השימוש בשירותים, (2) המשתמש יודע ומתחייב שהינו מחויב למסור פרטים נכונים על הווייתם (ככל שיידרש על ידי החברה) , (3) המשתמש מודע לכך ומסכים לכך ששירותי האתר ניתנים כפי שהם , (4) ידוע למשתמש והינו מסכים לכך שחברה תפעל בשמו למטרת מתן השירות ככל שיידרש (אישור תקנון ותנאי שימוש זה מהווה ייפוי כוח מטעם המשתמש כלפי החברה, ככל שנדרש), (5) ידוע למשתמש והינו מסכים לכך שהחברה תעביר מידע רלוונטי אודותיו על פי שיקול דעתה הבלעדי לצד ג’ ו/או מי מטעמה למטרת מתן השירות, (6) ידוע למשתמש והוא מסכים לקח שהחברה תשלח הודעת בקשת ניתוק מטעמו לגופים הנבחרים על ידו (לפי רשימה סגורה של גופים) אך מובהר בזאת שאין כלל החברה ו/או מי מטעמה אחרים לניתוק בפועל אצל מערכות הגופים ואין ביכולת החברה ו/או מי מטעמה לוודאות קבלת הודעת בקשת הניתוק ו/או ביצוע ניתוק בפועל במערכות הגופים ועל כן מומלץ למשתמש לבצע מעקב אחר קבלת הודעת ניתוק ו/או ביצוע הניתוק בפועל במערכות הגופים, (7) ידוע למשתמש והינו מתחייב להשתמש באתר בשמו בלבד ולא בשם מי מטעמו ו/או צד ג’ וזאת ללא קבלת אישור מפורש ומראש מצד מי מטעמו ו/או צד ג’ – שימוש בשירותי האתר בשם צד ג’ ללא קבלת אישור מפורש ומראש מהווה עבירה פלילית, (8) המשתמש יודע ומסכים לקח שהחברה אינה משויכת ו/או מסונפת לסימני המסחר המופיעים באתר ו/או לגופים המופיעים באתר, עצם העובדה שאנו מציגים סימני מסחר של גופים שונים, אין בכך להעיד על הסכמתם להצגת הסימן ו/או לפעילות האתר ומטרתה הינה טכנית בלבד

תשלום ותנאי תשלום בגין השירותים

מובהר בזאת שהשימוש בשירותים אשר מציעה החברה כרוכים בתשלום, אלא אם כן נכתב במפורש אחרת. החברה רשאית לעדכן את מחירי השירותים ו/או את תנאי התשלום ו/או מבצעים מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ואלה יחייבו מרגע פרסומם באתר. מחירי השירותים ו/או את תנאי התשלום ו/או מבצעים שיחייבו את החברה ביחס לשירותים יהיו אלה התקפים במעמד החיוב בפועל. ידוע למשתמש, שיתכנו מקרים בהם במהלך ביצוע פעולה באתר המחייבת תשלום, יבוצע עדכון כאמור מצד החברה. המשתמש מתחייב לשלם לחברה את התשלום כפי שסוכם עמו וזאת באופן מידי עם הזמנה השירות.

אמצעי אבטחה

החברה נוקטת בצעדים סבירים על מנת לאבטח את האתר ולהבטיח את פעילותו התקינה, אך בכל מקרה החברה ו/או מי מטעמה לא תיהיה אחראית לכל הפסקה ו/או האטה ו/או אובדן מידע ו/או גניבת מידע ו/או נזק למחשב ו/או נזק לתשתית ו/או הפרעה ו/או וירוס ו/או סוס טרויאני ו/או תוכנה מזיקה ו/או פרצה ו/או תקלה ו/או כשל חומרה ו/או כשל תוכנה ו/או כשל קווי תקשורת ו/או פגם כלשהו באבטחה תהא סיבתם אשר תיהיה (להלן – “כשל אפשרי”), ככל שיגרמו למשתמש לרבות נזקיהם ו/או הוצאותיהם. השימוש באתר ובשירותיו נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. האמור יחול אף אם החברה צפתה ו/או היה ביכולתה לצפות את הכשל האפשרי ו/או את התוצאות כאמור. למען הסר ספק, המשתמש מצהיר ומאשר, שהאמור לעיל יחול גם בכל הנוגע למסירת פרטיו האישיים ו/או פרטי כרטיס אשראי ו/או פרטי PAYPAL ו/או פרטי חשבון בנק ו/או פרטים של מנגנוני תשלום אחרים, ככל שימסרו לחברה. מבלי לגרוע מהאמור, החברה ממליצה למשתמש לנקוט ולהפעיל אמצעי הגנה המתאימים לצרכיו, לרבות מערכות אנטי וירוס, בכל שימוש באתר ובכלל. יובהר בזאת, שהחברה ו/או מי מטעמה לא תיהיה אחראית על אופן אבטחת המידע אצל גורמי צד ג’ אליהם יועברו פרטי המשתמש.

זכויות יוצרים וזכיות קניין

החברה מקפידה על שמירת זכויות היוצרים ו/או זכיות הקניין הרוחני ברשת האינטרנט. כל משתמש נדרש בזאת להקפיד ולשמור על הזכויות האמורות, שכן שמירה עליהן היא תנאי מהותי לשימוש בשירותי החברה. ככל שיתאפשר למשתמש לעלות תמונות ו/או קבצים ו/או מסמכים לאתר חל איסור על המשתמש לעלות תוכן שאינו בעל הזכויות המלאות בו על פי כל דין. כל הזכויות באתר ו/או בדף הפיסבוק ו/או אחרים, לרבות זכויות יוצרים ו/או זכיות הקניין הרוחני, ובכלל זה בשם האתר ו/או בתוכן המאוחסן בו ו/או בתכונות העזר המשמשות להפעלת האתר והשירותים, שייכות לחברה באופן בלעדי, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכיות ובין אם לא. החברה רשאית למכור את האתר ו/או דף הפיסבוק (על תכניו, באופן מלא ו/או חלקי, לרבות נכסי האתר ברשתות החברתיות) בתמורת לכל תמורה ו/או טובת הנאה שתתקבל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, התמורה שתתקבל תיהיה בלעדית של החברה ו/או מי מטעמה ובשום פנים ואופן של אינה של המשתמש ולמשתמש לא תיהיה כל זכות ו/או צד לעניין.

פעילות על פי כל דין ותיקון הפרה על ידי החברה

החברה מצהירה בזאת, כי הינה עושה מאמץ לפעול בהתאם להוראות כל דין. יחד עם זאת, אם וככל שיתברר שמעשי ו/או מחדלי החברה אינם עולים בקנה אחד עם הוראות כל דין כאמור ו/או האמור בתקנון זה, המשתמש יודיע על כך לחברה בכתב, וייתן לחברה 15 ימי עבודה לפחות לתקן את ההפרה, דרכי יצירת הקשר עם החברה מופיע בסוף תקנון זה. המשתמש מצהיר בזאת שהינו מודע ומסכים לכך שהינו מוותר על כל סעד המגיע לו בגין הפרה כלשהי מצד החברה, אלא אם החברה לא תיקנה את ההפרה תוך 30 ימי עבודה מהמועד שקיבלה הודעה בפועל ובכתב בגין ההפרה.

הפרת תקנון זה על ידי המשתמש

המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או מי מטעמה מיד עם דרישה ראשונה בגין כל הפרת תקנון זה כדוגמת נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או פגיעה בשם טוב ו/או פגיעה במוניטין ו/או תשלום הוצאות שיגרמו לחברה בקשר לגלישה באתר ו/או תשלום הוצאות שיגרמו לחברה בקשר לדף הפיסבוק ו/או שימוש בשירותי החברה ו/או הפרת האמור בתקנון זה ו/או בכל הסכם אחר בין החברה לבין המשתמש לרבות הוצאות משפט ו/או שכר טרחה ו/או קנסות והכל בתוספת ריבית והצמדה כדין. למען הסר ספק, האמור בסעיף זה חל גם על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד ג’ כנגד החברה ו/או מי מטעמה. מבלי לגרוע מהאמור, במקרה של תביעה צד ג’ הנובעת מהפרת משתמש של תקנון זה החברה תיהיה רשאית לשכור שירותי משפטיים על פי שיקול דעתה הבלעדית והמשתמש המפר יהיה מחיוב לשלם באופן בלעדי בגין שירות זה.

הפסקת הפעילות

החברה תיהיה רשאית בכל זמן שהוא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדית, להפסיק את פעילות השירות ו/או דף הפיסבוק ו/או האתר, באופן זמני ו/או לצמיתות, ללא כל הודעה מוקדמת. יובהר, במקרה והשירות יופסק החברה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים להמשיך ולטפל בלקוחות קיימים.

יצירת קשר עם החברה

החברה מתחייבת בזאת, לעשות מאמצים סבירים על מנת לספק תמיכה וליווי לאורך התהליך. ניתן ליצור עמנו קשר בכל עת בדואר האלקטרוני שכתובתה: birokratltd@gmail.com